OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj len „MŠVVaŠ“ alebo „ministerstvo“) informuje o tom, ako spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké práva súvisiace s ochranou ich osobných údajov majú tieto osoby.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00 164 381
sídlo: Stromová ul. č. 1, 813 30 Bratislava
webové sídlo: www.minedu.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

Zodpovednú osobu ministerstva možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@minedu.sk.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

MŠVVaŠ spracúva predovšetkým bežné osobné údaje dotknutých osôb (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa). Rozsah spracúvaných údajov závisí od konkrétneho účelu spracúvania, pričom ministerstvo dodržiava zásadu minimalizácie údajov, t.j. spracúva iba osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Ministerstvo na účely ochrany majetku MŠVVaŠ, zdravia zamestnancov, návštevníkov, verejného poriadku a bezpečnosti spracúva aj podobizeň fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch budov MŠVVaŠ a ich prejavy osobnej povahy.

Ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností MŠVVaŠ, ministerstvo môže spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov dotknutých osôb (napr. údaje o zdraví zamestnancov za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy).

4. Kategórie dotknutých osôb

Dotknutými osobami sú tie fyzické osoby, ktorých osobné údaje MŠVVaŠ spracúva najmä v rámci plnenia svojich zákonných povinností v nasledovných oblastiach:

 • výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách a stredných školách a v školských zariadeniach,
 • vysokých škôl,
 • celoživotného vzdelávania,
 • vedy a techniky,
 • starostlivosti o deti a mládež,
 • štátnej starostlivosti o šport,
 • plnenia úloh MŠVVaŠ vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, pri správe majetku štátu, v oblasti legislatívy, na úseku kontrolnej činnosti, na úseku krízového manažmentu a ochrany utajovaných skutočností, na úseku medzinárodných vzťahov, na úseku európskych záležitostí, v oblasti rozvoja jednotného informačného systému, informatiky a informatizácie, na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, v oblasti štátnej štatistiky.

Dotknutými osobami sú napríklad zamestnanci MŠVVaŠ, uchádzači o zamestnanie na MŠVVaŠ, štatutári organizácii priamo riadených MŠVVaŠ, štatutári žiadateľov o dotácie pre základné, materské a špeciálne školy, rektori vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia, odborní garanti programov kontinuálneho vzdelávania a programov doplňujúceho pedagogického štúdia, štipendisti študujúci v zahraničí, vedecko-pedagogickí pracovníci v rámci projektu DAAD, fyzické osoby podávajúce sťažnosť, petíciu alebo oznamujúce protispoločenskú činnosť, zamestnanci kontrolovaného subjektu, pedagogockí zamestnanci, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci škôl a školských zariadení.

5. Získavanie osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje MŠVVaŠ získava predovšetkým priamo od dotknutých osôb, napríklad z písomných podaní alebo prostredníctvom rôznych elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ministerstvo získava údaje aj od tretích osôb, napr. od iných štátnych a verejných orgánov.

6. Dôsledky neposkytnutia potrebných osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti ministerstva, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že MŠVVaŠ nemôže vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia osobných údajov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe zmluvnej požiadavky (uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že MŠVVaŠ nemôže s dotknutou osobou uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť svoje zmluvné povinnosti.

V prípade neudelenia súhlasu má za následok neudelenie prístupu k elektronickým službám pre podporu výchovy a vzdelávania.

7. Prostriedky spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov môže byť úplne automatizované, čiastočne automatizované, aj neautomatizované (manuálne). Prebieha v informačných systémoch ministerstva alebo v informačných systémoch sprostredkovateľov MŠVVaŠ.

Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom zamestnancov ministerstva, ktorí sú riadne poverení, vyškolení a zaviazaní mlčanlivosťou o všetkých osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri výkone štátnej služby, práce alebo verejnej funkcie na MŠVVaŠ.

8. Kategórie príjemcov osobných údajov

Pokiaľ to nebude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis, osobné údaje nebudú zverejňované ani poskytované tretím osobám.

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže ministerstvo tieto sprístupňovať a poskytovať na základe osobitného predpisu nasledovným osobám a inštitúciám:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci,
 • advokátskym kanceláriám zastupujúcim ministerstvo;
 • Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Osobné údaje však MŠVVaŠ sprístupňuje len v nevyhnutnom rozsahu a v závislosti od nutnosti dosiahnutia konkrétnych účelov spracúvania.

9. Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje MŠVVaŠ spracúva, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na účely vyplývajúce zo základných úloh ministerstva uvedených v čl. 4 Štatútu MŠVVaŠ (https://www.minedu.sk/statut-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/).

Okrem toho, ďalšie účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb ministerstvom vyplývajú z nasledovných činností upravených v osobitných právnych predpisoch:

 • vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov ministerstva;
 • evidencia predkladaných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám;
 • evidencia sťažností;
 • evidencia a vedenie odvolacích konaní a konaní o rozklade v pôsobnosti ministerstva;
 • evidencia dokumentov v rámci podateľne ministerstva;
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác;
 • evidencia osôb z dôvodu hospodárskej mobilizácie;
 • spracúvanie výberových konaní a personálnej agendy štatutárnych orgánov právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti;
 • spracovanie účtovných dokladov na ministerstve.

Za účelom ochrany majetku MŠVVaŠ, zdravia zamestnancov, návštevníkov, verejného poriadku a bezpečnosti, na právnom základe oprávnených záujmov MŠVVaŠ a osôb nachádzajúcich sa v budove ministerstva, je vo vstupných priestoroch budovy nainštalovaný kamerový systém a zároveň sa kontroluje totožnosť a vykonáva sa zápis do knihy návštev.

Za účelom overenia identity dotknutej osoby a následného zabezpečenia prístupu k elektronickým službám pre podporu výchovy a vzdelávania.

10. Právne základy spracúvania osobných údajov

 • zákonná požiadavka – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • zmluvná požiadavka – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy MŠVVaŠ realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ministerstvu,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov ministerstva alebo tretej strany.
 • súhlas

11. Doba uchovávania osobných údajov / kritéria na jej určenie

Osobné údaje MŠVVaŠ uchováva po nevyhnutnú dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, registratúrnym poriadkom a plánom, zmluvou, či po dobu trvania oprávneného záujmu ministerstva alebo tretej strany.

Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, uchováva po dobu stanovenú príslušnými osobitnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré ministerstvo spracúva z dôvodu plnenia zmluvy, uchováva po dobu účinnosti zmluvy a následne, pokým trvá oprávnený záujem MŠVVaŠ (napr. počas trvania premlčacích dôb na uplatnenie právnych nárokov, v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania - po dobu trvania tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas trvania konania na základe podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlas sa uchovávajú po dobu stanovenú aktívnym využívaním prístupu.

12. Práva dotknutých osôb

 • právo na prístup k osobným údajom (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané a práva získať kópiu osobných údajov),
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky),
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov (osobné údaje sa uchovávajú, ale inak nespracúvajú, okrem stanovených prípadov),
 • právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky),
 • právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu, prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie,
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.