Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR

V informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "IS MŠVVaŠ SR"), sa ochrana osobných údajov riadi smernicou č. 32/2019 o ochrane osobných údajov. Táto smernica definuje záväzné podmienky, pravidlá, jednotné zásady a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje v požadovanom rozsahu sú získavané za účelom overovania prístupov k IS MŠVVaŠ a pre správu účtov v IS MŠVVaŠ SR pre poskytovanie a používanie elektronických služieb vo výchovno-vzdelávacieho procese pedagogických zamestnancov, detí, žiakov a poslucháčov. Tieto osobné údaje sa získavajú v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak váš účet umožňuje prístup k osobným údajom iných používateľov, ste povinný ako oprávnená osoba byť poučený o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v IS MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
Súčasne pre vás platí povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými prídete do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru, výkonu verejnej funkcie alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

V prípade ukončenia platnosti vášho účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované v zmysle platných právnych predpisov.