Podmienky používania

Poučenie o základných pravidlách práce s IS Riam

  • nepristupovať k IS Riam prostredníctvom prístupového účtu prideleného inej osobe, a to ani s jej vedomým súhlasom
  • nepokúšať sa o získanie prístupových práv k IS Riam nad rámec prideleného rozsahu
  • zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými sa používateľ oboznámi pri používaní IS Riam
  • používať IS Riam len v rozsahu potrebnom na plnenie úloh a výkon prác, súvisiacich s pridelenými oprávneniami a pracovnými úlohami
  • uchovávať alebo posielať údaje sprístupnené na IS Riam tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana týchto údajov
  • bezodkladne nahlásiť na User support center (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk) akékoľvek podozrenie na únik údajov z IS Riam, zneužitie prideleného prístupového účtu inou osobou, neoprávnené pridelenie prístupových práv, napr. nad rámec požadovaného rozsahu, alebo podozrenie na prezradenie či odhalenie hesla
  • v prípade zmeny osobných alebo pracovných profilových údajov, ktoré sú viazané na IS Riam je používateľ povinný si tieto údaje bezodkladne aktualizovať
  • pred ukončením práce v IS Riam je používateľ povinný sa odhlásiť kliknutím na linku „Odhlásiť“
  • pri používaní IS Riam s aktívnym prihlásením neponechávať koncové zariadenie bez dozoru